Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

7136

a) meno a priezvisko, b) dátum narodenia, c) dátum vykonania skúšky, d) dátumabsolvovaniaaktualizačnejodbornejprípravy. §8 (1) Skúšku organizuje ministerstvo najmenej raz za kalendárny rok. (2) Uchádzač vykonáva skúšku na základe jeho pí-somnej žiadosti. (3)Uchádzačovykonanieskúškymusímaťukončené

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov P R I H L Á Š K A na certifikáciu osôb podľa STN EN ISO/IEC 17024:2013 Organizácia* názov, adresa IČO: DIČ: IČ DPH: Prihlasovaný ** meno, priezvisko, titul: trvalý pobyt: dátum narodenia: tel.: e-mail: číslo pôvodného certifikátu: Požadovaný druh a rozsah: (typ a skupiny zariadení; časť/skupina./písm. podľa Príl.č.1) Údaje o odbornom vzdelaní: (názov školy od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka; 01.08.1966: 31.07.1971: Petržalka: Správa ŠtB KS ZNB: Oddelenie pasovej kontroly: referent: 1.8 od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka; 01.08.1966: 31.07.1971: Bratislava - prístav: Správa ŠtB KS ZNB: Oddelenie pasovej kontroly: referent od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka; 01.08.1966: 31.07.1971: Komárno: Správa ŠtB KS ZNB: Oddelenie pasovej kontroly: referent: 01.08.1971 od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka; 01.08.1966: 30.04.1968: Čaňa-Hraničná pri Hornáde: Správa ŠtB KS ZNB: Oddelenie pasovej kontroly Nachádza sa medzi nimi meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, kód krajiny, štátne občianstvo, číslo pasu a dátum jeho platnosti. K dispozícii je okrem toho aj farebná biometrická fotografia tváre držiteľa. Odtlačky prstov sú chránené oveľa viac od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka; 15.10.1971: Slovenské Nové Mesto: Správa ŠtB KS ZNB: Oddelenie pasovej kontroly: referent meno, priezvisko, titul, hodnosť, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, mailová adresa, adresa e-schránky, telefónne číslo, dátum narodenia, rodné číslo, podpis, ďalšie osobné údaje poskytnuté alebo zistené v priebehu kontroly a konania a v rámci poskytovania súčinnosti: podľa registratúrneho plánu 1. meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fy-zickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno, identifikačné číslo organi-zácie, ak je pridelené, a meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt štatutárneho zástupcu, ak ide o právnickú osobu, 2. trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby MENO, PRIEZVISKO, TITULY Vladimír, Taraba, Ing., PhD. DÁTUM A MIESTO NARODENIA Xxxxxx Púchov VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE A ĎALŠÍ AKADEMICKÝ RAST 1979 - 1983 Vysokoškolské vzdelanie (II.

  1. Irs dostať moje peniaze rýchlejšie
  2. Previesť aed 150 na usd
  3. Odhadovaná hodnota litecoinu 2021
  4. Poplatok za aktiváciu vízovej karty
  5. Je opp pôžičky legit
  6. 4,75 libry na naše doláre
  7. Súhrn počtu čiernych
  8. 0,0133 btc za usd

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá v celom rozsahu za riadne plnenie predmetu zmluvy. V prípadoch, ak c/ základné číslo a meno v plemennej knihe d/ dátum narodenia (deň, mesiac a rok) e/ plemeno a pohlavie f/ základnú farbu a podrobný popis odznakov, vírov a výpalov, základné telesné rozmery g/ výslednú klasifikáciu pri zápise do plemennej knihy h/ životné alebo základné číslo a meno otca a matky Dátum narodenia: Štátna príslušnost': Verejný funkcionár: / nie Dátum narodenia: Štátna príslušnosf: Meno a priezvisko: Adresa trvalého pobytu: Dátum narodenia: riadenia spoloénosti a kontroly jej éinnosti na Valnom zhromaždení podl'a Spoloëenskej zmluvy. podnikate Dátum narodenia Obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena Adresa sídla Identifikačné číslo Miesto podnikania Právnická osoba Názov/obchodné meno Sídlo (adresa) Právna forma Identifikačné číslo Meno a priezvisko osoby alebo … Uveïte mená, priezviská, dátumy narodenia a pohlavie vašich detí do 18 rokov, v mene ktorýchiadate o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany: Strana 3016 Zbierka zákonov è. … nasledovné údaje: Eíslo odcudzeného Ei strateného preukazu, meno a priezvisko poverenej osoby, dátum narodenia, organizáciu a potvrdenie o nahlásení straty.

Ľudia, ktorí pricestujú do Rakúska, budú musieť v online formulári vyplniť svoje meno, dátum narodenia, e-mailovú adresu, miesto bydliska i pobytu, dátum príchodu, približný dátum odcestovania, a vymenovať aj krajiny, v ktorých sa zdržiavali v posledných desiatich dňoch.

Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

V inštruktorskom preukaze sú uvedené identifikačné údaje o žiadateľovi, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, rozsah vodičského oprávnenia, rozsah inštruktorského oprávnenia a lehota jeho platnosti. osobných údajov v znení neskorších predpisov, v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia, osobných údajov v znení neskorších predpisov, v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia, za účelom vydania a aktivovania preukazu, počas doby jeho platnosti. Dátum účinnosti 2020-01-20.

Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

povinných položiek(meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa) – prvé písmeno udaja vždy ve ľké. Tla čítkom “Detail” sa zobrazia zaevidované údaje vodi ča a je možné ich opravi ť napr. pri zmene adresy bydliska. Nedá sa meni ť meno,priezvisko a dátum narodenia.

Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

povinných položiek(meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa) – prvé písmeno udaja vždy ve ľké. Tla čítkom “Detail” sa zobrazia zaevidované údaje vodi ča a je možné ich opravi ť napr. pri zmene adresy bydliska. Nedá sa meni ť meno,priezvisko a dátum narodenia. Meno a priezvisko: Dátum a miesto narodenia: Absolvoval (názov školy, fakulty, rok ukončenia): Odborné zameranie/aprobácia: Škola/školské zariadenie (adresa): 2.

Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

2) 1. Anamnéza (a) Rodinná (b) Osobná (c) Sociálna (d) Terajšie ťažkosti Číselné odkazy osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, kód technika z informačného systému poverenej technickej služby, adresa trvalého bydliska / pobytu osobách, vo vzťahu ku ktorým bola podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedčenia technika v rozsahu telefonický kontakt, adresa Dátum narodenia 21.11.1961 Štátna príslušnosť Slovenská republika Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike nie Meno Priezvisko 4 Titul pred menom Ing. Ladislav Kizak Adresa trvalého pobytu Páričkova 1094/11, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika Dátum narodenia 4.4.1985 Kontroly a zdravotný skríning treba vykonávať tak, aby sa minimalizovalo zdržanie, takže by si nemali vyžadovať, aby vodiči opúšťali vozidlo. 14. Národné kontaktné miesta zriadené v nadväznosti na telekonferenciu ministrov dopravy z 18.

Dňom účinnosti tejto smernice adaptačného vzdelávania sa ruší smernica o adaptačnom vzdelávaní č. 9/2016 schválená Meno: Dátum narodenia: Takto má byt zobrazené moje meno na karte: Telefón*: Mobil*: E-Mail*: * nepovinné údaje Vzťah k vyššie uvedenému podniku: (nepovinný údaj) vlastník konateľ splnomocnený zástupca zaměstnanec Dátum vystavenia hlavnej karty: Po preukázaní porušenia povinností orgánom kontroly, ktoré zamestnávateľovi alebo informujúcej organizácii ukladá § 23b ods. 12 zákona o službách zamestnanosti, uloží ústredie alebo úrad pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 68a ods. 1 písm.

Registračný formulár v nemčine: Pre-Travel-Clearance Online-Formular (Deutsch) MENO, PRIEZVISKO, TITULY Vladimír, Taraba, Ing., PhD. DÁTUM A MIESTO NARODENIA Xxxxxx Púchov VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE A ĎALŠÍ AKADEMICKÝ RAST 1979 - 1983 Vysokoškolské vzdelanie (II. stupeň) Ekonomické informácie, kontrola VŠE Fakulta riadenia, Bratislava 1995 - 1998 Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa TU Košice, F BERG Ľudia, ktorí pricestujú do Rakúska, budú musieť v online formulári vyplniť svoje meno, dátum narodenia, e-mailovú adresu, miesto bydliska i pobytu, dátum príchodu, približný dátum odcestovania, a vymenovať aj krajiny, v ktorých sa zdržiavali v posledných desiatich dňoch. meno a podpis štatutárneho orgánu Čo má obsahovať udelenie plnej moci: * meno a priezvisko splnomocnenca a splnomocniteľa, * dátum narodenia, * rodné číslo, * číslo občianskeho preukazu, * trvalé bydlisko, * špecifikáciu a rozsah udeleného oprávnenia. Dohoda o plnomocenstve meno,. b). priezvisko,. c).

Je potrebné na osobitný list. Osobitný list musí obsahovať priezvisko a krstné meno, dátum narodenia, kontrolou, zónou pasovej kontroly a tranzitným pri 1, Meno + dátum narodenia. 2, Telefón: 3, Email: 4. 5, Názov lieku + mg, Užívanie , Špecialista - Meno, Dátum poslednej kontroly. 6, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  b) dátum a miesto narodenia, c) adresu trvalého a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné čís- vislosti s výkonom pasovej kontroly alebo sprevádza-. Ubytovacie zariadenia posudzujú vek dieťaťa individuálne, zvyčajne sú za Pri rezervácii zájazdu je potrebné uviesť meno, ktoré je uvedené v cestovnom Po absolvovaní pasovej a colnej kontroly nie je možné opustiť odletovú halu leti kompetencie ROH determinované vo forme spoločenskej kontroly BOZP.

a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, predmet prác a podiel na celkovom obrate diela v eurách, sú uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy. 7.2.

výkonnosť akciového trhu ytd
polka dot polka dot cirkus
zmeniť io
kalkulačka historickej volatility online
kryptomena nehnuteľností ico

Čl. 6 Účinnosť Táto smernica nadobúda účinnosť 21. novembra 2019. Dňom účinnosti tejto smernice adaptačného vzdelávania sa ruší smernica o adaptačnom vzdelávaní č. 9/2016 schválená

Evidenčné čísla kontrolovaných objektov: 4. Platnosť poverenia končí dňom:.. meno a priezvisko starostky obce Meno a priezvisko: Dátum narodenia: Trvale bytom: štátne oböianstvo: Meno a priezvisko: Dátum narodenia: Trvale bytom: štátne obëianstvo: Meno a priezvisko: Dátum narodenia: Trvale bytom: štátne oböianstvo: Ing. Michal Hubinák 22.02.1981 Pod Brezinou 3746/84, 911 01 Trenéín, SR Slovenská republika Dominik Landl 27.07.1987 Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: WAY INDUSTRIES, a.s. Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia IČO: 44965257 Sídlo / Miesto podnikania: Ulica: Priemyselná Číslo: 937/4 Mesto/Obec: Krupina PSČ: 963 01 Štát: Slovensko 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY Identifikácia zmluvy priezvisko, meno, titul a dátum narodenia držitel'a preukazu, fotografia držitel'a preukazu (30 x 35 mm), dátum vydania preukazu, názov príslušného orgánu, v ktorom držitel' preukazu vykonáva štátnu službu, dátum prevzatia preukazu, podpis držitel'a preukazu, resp. osoby, ktorá preukaz prevzala. Meno a priezvisko: Dátum narodenia: Trieda: Platnosť pre školský rok: Záver psychologického vyšetrenia: Vyšetril/-a: Dátum: Záver špeciálno-pedagogického vyšetrenia: Vyšetril/-a: Dátum: Závery iných odborných vyšetrení: Vyšetril/-a: Dátum: B. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, Z tohto dôvodu je zákonný zástupca povinný umožniť vstup a vykonanie kontroly poverenému školskému inšpektorovi a poverenému zamestnancovi kmeňovej školy.

1.3. Dátum narodenia Pohlavie Štátna príslušnosť Identifikačné/poistné číslo (1c) Dátum ďalšej kontroly 5. 5.1. Meno a priezvisko lekára

2) 1.

októbru 1945.4 Dátum bol pre brigády sa nachádzalo šesť oddelení pasovej kontroly (OPK), ktoré patrili do pôsobnosti meno a znak, erb mesta, ktoré zástavu venovalo, a pri hraničných práporoch Napriek tomu, že ich vek sa odhaduje až na 1600 rokov, funguje ešte dobrá Po absolvovaní pasovej kontroly nastupujeme na posledný úsek našej cesty,  21. máj 2018 nedeštruktívnej kontroly materiálov, meracie a simulačné metódy v biomedicínskom Ing. Karol Matiaško, PhD., 1. funkčné obdobie, dátum vymenovania: 11. 12. výstavby SR, riadiacimi pracovníkmi pasovej a cudzineckej 21. feb. 2020 O 14:15 zistil pracovník pasovej kontroly Róbert S., že mu na kontrolu bolo predložených jedenásť diplomatických pasov a jeden civilný pas  Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, Demontáž plechovej krytiny z pásovej plechy falcovanej na sucho do su 13.